Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Seminars 2004-heden

Hieronder treft u achtereenvolgens (sfeer) verslagen en foto's aan van gehouden seminars sinds 2004. 

 

 • Najaar 2012: Regeerakkoord VVD-PvdA
 • Voorjaar 2012: Te#kort door de bocht? Extra bezuinigingen, lastenverzwaring en de vooruitzichten voor de Nederlandse economie .
 • Najaar 2011: Een koekoeksjong in het begrotingsnest. Gaan de zorguitgaven de andere collectieve uitgaven verdringen?
 • Voorjaar 2011: Sanering van de overheidsfinanciën in internationaal perspectief
 • Najaar 2010: Miljardendans in Den Haag
 • Voorjaar 2010: Congres Brede Heroverwegingen
 • Najaar 2009: Naar gezonde overheidsfinanciën
 • Voorjaar 2009: De kabinetsreactie op de kredietcrisis
 • Najaar 2008: Crisis voor de schatkist?
 • Voorjaar 2008: Het Fonds Economische Structuurversterking (FES): waartoe, waarheen?
 • Najaar 2007: Balkenende IV: Hoe schoon EN hoe zuinig?
 • Voorjaar 2007: Wat te doen met 1000 miljoen voor onderwijs?
 • Najaar 2006: Een AWBZ met toekomst
 • Voorjaar 2006: Gouden Bergen?
 • Najaar 2005: In Holland staat een huis
 • Voorjaar 2005: Belastingbeleid met toekomst?
 • Najaar 2004: Risico's van gemeenten

 

 

Najaar 2012: Regeerakkkoord VVD-PvdA

Naar begrotingsevenwicht: het rechte pad of dwaalweg?

Tijdens dit Dreesseminar beoordeelden vier prominente economen het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II. Daarbij ging het om de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de Nederlandse economie.
 

Onder leiding van dagvoorzitter: Frank Kalshoven

Programma
14:30 uur     Inleidingen van:
                    Lex Hoogduin (Universiteit van Amsterdam)
                    Bas Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam)
                    Maarten Allers (Rijksuniversiteit Groningen)
                    Alfred Kleinknecht (TU Delft)
15:35 uur     Forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter
16:45 uur     Drankje

 

Voorjaar 2012: Te#kort door de bocht? Extra bezuinigingen, lastenverzwaring en de vooruitzichten voor de Nederlandse economie.

Het seminar had als onderwerp de mogelijke beleidsreacties en de door het kabinet gekozen aanpak op de overschrijding van de signaalmarge voor het EMU-tekort. Het Centraal Planbureau publiceerde op 20 maart 2012 een economisch beeld met cijfers voor de jaren tot en met 2015. Bij die gelegenheid werd duidelijk hoe groot de overschrijding is en hoe de overheidsfinanciën zich zonder nader beleid in de rest van de kabinetsperiode zullen ontwikkelen. Nederland bevindt zich op dit moment in een zogenoemde buitensporigtekortprocedure. Dat brengt voor het te voeren beleid gevolgen mee.  Onder leiding van dagvoorzitter:  Prof. em. dr. L. Koopmans.


Programma

14:30 uur   Overdracht voorzittershamer door Prof. mr. C.A. de Kam
                   aan Dr. A.H.E.M. Wellink

14:40 uur   Openingswoord van de dagvoorzitter

14.45 uur   Drs. P.J.C.M. van den Berg (Ministerie van Financiën): korte
                    technische uiteenzetting over afspraken regeerakkoord en
                    gevolgen buitensporigtekortprocedure (“Wat wil Brussel
                    van ons?”)

14:55 uur   Inleidingen van: 
                    Drs. P.B. de Ridder (oud-directeur Centraal Planbureau)
                    Dr. P.J. van den Noord (OECD)
                    Prof. dr. J.H. Garretsen (Rijksuniversiteit Groningen)
                    Prof. dr. B. Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam)

16:10 uur   Forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter

16:45 uur   Borrel
 

De bijdragen van De Ridder, Van den Noord en Garretsen zijn inmiddels verschenen in TvOF 2012, nummer 2.

 

 

Naajaar 2011: Een koekoeksjong in het begrotingsnest. Gaan de zorguitgaven de andere collectieve uitgaven verdringen?

 ?Kees Vendrik (Algemene Rekenkamer) ging in op het rapport dat de ARK heeft uitgebracht over het in de afgelopen tien jaar gevoerde beleid. Vervolgens keek Marcelis Boereboom (Ministerie van VWS)  over de grenzen (niveau, samenstelling en groei zorguitgaven in OESO-landen) en het beleid in omringende landen om uitgavenstijging te remmen. Hans Maarse (Universiteit van Maastricht) sprak over marktwerking in de zorg (toegankelijkheid, kwaliteit en de gevolgen voor de uitgavenontwikkeling). Pieter Hasekamp (Zorgverzekeraars Nederland) sprak over de uitvoering van de AWBZ, de kwaliteit van ouderenzorg, mogelijkheden tot privatisering en de rol van innovaties. Vervolgens was er een (forum)discussie onder leiding van dagvoorzitter Frank Kalshoven.
 De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën bereidt een uitgave voor van een vijfde boek in de reeks Dreesforum. Het Ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland maken deze uitgave met financiële bijdragen mogelijk. 

 

 

Voorjaar 2011: Sanering van de overheidsfinanciën in internationaal perspectief

Volgens het kabinet-Rutte zijn fundamentele keuzes onvermijdelijk om de kwaliteit en de toegankelijkheid van collectieve voorzieningen te behouden. Ook elders in Europa en in andere OESO-landen trachten beleidsmakers de overheidsfinanciën op orde te brengen, zij het in verschillende mate en ongelijk tempo. Welke marsroutes volgen de diverse OESO-landen en wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij de inzet van instrumenten?

Tijdens het Dreesseminar ging de aandacht uit naar de maatregelen die diverse OESO-landen nemen om hun overheidsfinanciën weer gezond te maken. Conrad Smewing (Britse Ministerie van Financiën) en Aart-Jan de Geus (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) verzorgden inleidingen. Laura van Geest (Nederlandse Ministerie van Financiën) plaatste bij deze inleidingen enkele kanttekeningen. De drie genoemde sprekers gingen vervolgens onder leiding van dagvoorzitter Chris Buijink (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) met elkaar en met de zaal in debat. Een bijzonder groot aantal personen wist de weg naar dit Dreesseminar te vinden.

 

Download presentaties:

 

Najaar 2010: Miljardendans in Den Haag

Op 6 oktober 2010 vond het najaarsseminar plaats in Sociëteit De Witte in Den Haag. Maatregelen om in één kabinetsperiode achttien miljard van het begrotingstekort weg te werken. Te veel? Te vroeg? En hoe realistisch zijn die maatregelen? Deze vragen stonden centraal op de najaarsbijeenkomst van de  Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën op 6 oktober j.l..

 

Sprekers:

 • Peter Boorsma(Universiteit Twente)
 • Harry Garretsen(Rijksuniversiteit Groningen)
 • Maarten Allers(Rijksuniversiteit Groningen)

Klik hier voor de presentatie van dhr. Garretsenen dhr. Allers

 

Aanleiding voor de bijeenkomst is het verschijnen van het boek ‘Miljardendans in Den Haag: Over bezuinigingen en belastingen.’ Dit boek, uitgegeven namens de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, bevat kritische beschouwingen over de voorstellen van de heroverwegingswerkgroepen en de Studiecommissie belastingstelsel. Twintig ambtelijke werkgroepen hebben uitgezocht hoe twintig procent valt te besparen op de overheidsuitgaven voor de zorg, het onderwijs, defensie, ontwikkelingssamenwerking en zo verder. Veel van deze ideeën zijn terechtgekomen in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en in het regeerakkoord. De geplande bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de portemonnee van honderdduizenden, soms zelfs van miljoenen burgers. Ook de voorstellen uit het rapport van de Studiecommissie belastingstelsel raken de koopkracht van massa’s burgers.

Het boek is, met zijn kritische beschouwingen over al deze voorstellen, een onmisbare handleiding bij de brede maatschappelijke discussie die de komende jaren wordt gevoerd over alle plannen om te snijden in de overheidsuitgaven en onze belastingen te hervormen.

De eerste exemplaren van het boek worden tijdens de bijeenkomst overhandigd aan de financieel woordvoerders van enkele politieke partijen.

 

 

Voorjaar 2010: Congres over Brede Heroverwegingen

Op dinsdagmiddag 11 mei 2010 vond een congres plaats over de brede heroverwegingen in het gebouw van de Rijksacademie voor Financiën en Economie in Den Haag. Er werden de volgende inleidingen verzorgd: 

 • Mark Roscam Abbing (CPB): Ruimtesommen (MLT) en actuele berekening houdbaarheidsopgave
 • Peter van den Berg (Ministerie van Financiën): Toelichting op de operatie
 • Hans de Groot (Universiteit Twente): De belangrijkste uitkomsten van de heroverwegingen
 • Wim Groot (Universiteit Maastricht) en Henriëtte Maassen van den Brink (Universiteit van Amsterdam): Kindregelingen en onderwijs
 • Kees Goudswaard (Universiteit Leiden): Sociale zekerheid en arbeidsmarkt
 • Koen Caminada (Universiteit Leiden): Belastingen

 

Vervolgens was er een geanimeerde discussie waarin dagvoorzitter Frank Kalshoven de zaal actief wist te betrekken.

 

De bijdragen van de sprekers op 28 mei 2010 worden gepubliceerd in een speciale uitgave van het Tijdschrift voor Openbare Financiën.

 

 

Seminar najaar 2009: Naar gezonde overheidsfinanciën


 

Op woensdag 18 november 2009 vond een Dreesseminar plaats op het Ministerie van Economische Zaken. Volgens het kabinet zijn fundamentele keuzes onvermijdelijk om de kwaliteit en de toegankelijkheid van collectieve voorzieningen te behouden. Tijdens het Dreesseminar kregen drie wetenschappers de kans om hun visie te geven; hieronder kunt u de presentaties raadplegen. De aandacht ging uit naar de algemene problematiek en er werd in het bijzonder ingegaan op de sociale zekerheid en de zorg.

Het seminar werd afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van dagvoorzitter Frank den Butter. 


 

 

Seminar voorjaar 2009: De kabinetsreactie op de Kredietcrisis

 

Op 17 april 2009 vond een geslaagd Dreesseminar plaats over de kabinetsplannen die eind maart zijn gepresenteerd voor de aanpak van de gevolgen van de kredietcrisis. Eerst werd een  toelichting op de kabinetsplannen in hoofdlijnen verzorgd door Peter van den Berg (Ministerie van Financiën). Vervolgens bekeken Bas Jacobs(Erasmus Universiteit Rotterdam) en Roel Beetsma(UvA) de kabinetsplannen vanuit wetenschappelijk perspectief. In een open forumdiscussie gingen de sprekers na hun korte inleiding met elkaar én met de zaal in de discussie.

Dagvoorzitter was Michiel Sweers(plaatsvervangend directeur ASEA, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 

Seminar najaar 2008: Crisis voor de schatkist?

Op 18 december 2008 vond in het SER-gebouw een Dreesseminar plaats over "Crisis voor de schatkist?".

Allereerst werd door W. Koolmees van het Ministerie van Financiën ingegaan op

de actualiteit van de najaarsnota 2008. Elementen die die daarbij aan de orde kwamen: 

 

Vervolgens gaven achtereenvolgens prof. dr. R. H.J.M. Gradus (Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) en prof. drs. M.H. Meijerink (voorzitter RVZ) een inleiding over en hun visie op het thema "Open-einde regelingen". Daarbij werd ingegaan op:

 

 • Kinderopvang en persoonsgebonden budget (AWBZ en WMO)
 • Kenmerken (monetarisering mantelzorg bij pgb en kinderopvang)
 • Oorzaken
 • Compensatie (inkomensgevolgen; maatregelen voldoende hard?)
 • Eventueel: nieuwe risico’s (andere potentieel ‘explosieve’ regelingen) 

Afgesloten werd met een debat onder leiding van Koen Caminada.

 

 

Seminar voorjaar 2008: Het Fonds Economische

Structuurversterking (FES); waartoe, waarheen?

Dreesseminar 26 juni 2008

 

Inleidingen zijn verzorgd door: 

 • drs. A.P. Ros
 • prof. dr. Kees Koedijk
 • drs. Peter van den Berg

U kunt alhier foto's van het seminar raadplegen.

 

 

Seminar najaar 2007: Balkenende IV: Hoe schoon EN hoe zuinig?

Vrijdag 23 november 2007 vond in het Atrium van het ministerie van Economische Zaken het halfjaarlijkse Dreesseminar plaats. Na een korte toelichting van de heer Dirk Jan Kraan, directeur van de Drees Stichting, nam de heer dr. Boot, plaatsvervangend Directeur-Generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken, het woord. Hij gaf een uitgebreide toelichting op de nota “Schoon en Zuinig” en ging in op de achtergronden van de keuzen die het kabinet heeft gemaakt. Klik hier voor de powerpoint presentatie.

Vervolgens ging Prof. Dr. E.C. (Ekko) van Ierland, hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Wageningen, in op de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de rijksbegroting in 2020.

Drs. A.W.N. (Ton) van Dril , senior beleidsmedewerker beleidsstudies bij het Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) gaf antwoord op de vraag “Betaalt de vervuiler?” Klik hier voor de powerpoint presentatie.

Na deze inspirerende lezingen vond een paneldiscussie plaats met drs. C. (Cees) Oudshoorn (VNO-NCW), dr. (P.J.G. (Paul) Tang (PvdA), mr. H. (Helma) Nepperus (VVD) en M. (Mirjam) de Rijk (Stichting Natuur en Milieu). Samen met de zaal reageerden zij op de visies van de beleidsmakers en onderzoekers. Dit alles onder de deskundige leiding van drs. P.J.C.M. (Peter) van den Berg, plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Rijksbegroting van het ministerie van Financiën.

Klik hier voor foto's van de bijeenkomst.

 

Seminar voorjaar 2007: Wat te doen met 1000 miljoen voor onderwijs?

De Wim Drees Stichting blikt tevreden terug op het voorjaarsseminar van afgelopen vrijdag 1 juni 2007. De zaal was vol, de sprekers brachten een keur aan meningen en ideeën naar voren en er werd informeel nagepraat tijdens de borrel na afloop.


Klik hier voor een volledig verslag van het seminar.

Klik hier voor de powerpointslides van Prof. Dronkers.

 

    

    


    

    

De heer Zalm, mevrouw Verdonk en de heer Dronkers.

 

 

   


De kamerleden van links naar rechts: SP, VVD, PvdA en CDA.

    

Een gezellige borrel na afloop van het seminar.

    

 

 

Seminar najaar 2006: Een AWBZ met toekomst

Op vrijdag 15 december 2006 heeft het Dreesseminar plaatsgevonden met als thema: een AWBZ met toekomst. Via dit seminar is getracht bouwstenen voor de kabinetsformatie te stapelen door een antwoord te vinden op vragen als: hoe houden we de AWBZ in de toekomst vergrijzingsbestendig? Valt de kostenontwikkeling beter te beheersen door een grotere plaats in te ruimen voor marktwerking? Of door voorzieningen naar de gemeenten over te hevelen? Hoe valt de productiviteit van de sector op te voeren? Kan het 'verzekerde pakket' niet smaller?

De opkomst was groot: meer dan 70 mensen vanuit verschillende disciplines en met een achtergrond binnen de AWBZ hebben geluisterd naar inspirerende visies van onder meer dr. P.F. (Pieter) Hasekamp, Directeur Zorgverzekeringen, Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, dr. J.M. (Marc) Pomp, Programmaleider marktsectoren, Centraal Planbureau en drs. J.S J. (Hans) Hillen, Voorzitter College van Zorgverzekeringenen. Aansluitend vond een levendige discussie plaats waar onder meer aan deelnamen drs. J.J. (Johan) Eijlders, Directeur Centrum Indicatiestelling Zorg, regio Amsterdam, drs. M.E. (Mariëlle) Rompa, Voorzitter directie Actiz, organisatie van zorgondernemers en de heer J. Roodenburg, bestuurslid van de ANBO. De bijdragen worden van de sprekers worden gepubliceerd in een volgende uitgave van het Tijdschrift voor Openbare Financiën.

Klik hier voor de presentatie van dr. P.F. (Pieter) Hasekamp, Directeur Zorgverzekeringen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Klik hier voor de presentatie van dr. J.M. (Marc) Pomp, Programmaleider marktsectoren, Centraal Planbureau.

 

Seminar voorjaar 2006: Gouden Bergen?

Tijdens het voorjaarssymposium op 30 juni 2006 hebben enkele vooraanstaande economen, prof. dr. C.G.M. Sterks (hoogleraar RU Groningen, lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek, plv. Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad), prof. dr. H.A.A. Verbon (hoogleraar Universiteit van Tilburg), prof. dr. A. van Witteloostuijn (hoogleraar RU Groningen, lid van de Raad van Economisch Adviseurs) kanttekeningen geplaatst bij de ruimteberekening voor de jaren 2007-2011. Daarnaast hebben zij aangegeven welke beleidsinzet in de komende kabinetsperiode de hoogste prioriteit zou moeten krijgen: lastenverlaging, hogere uitgaven of saldoverbetering? Vervolgens vond er een levendige discussie plaats tussen de aanwezigen en de financiële woordvoerders van het CDA (De Nerée), de PvdA (Crone), de VVD (Blok) en Groen Links (Vendrik). De voorzitter van de Wim Drees Stichting, de heer prof. dr. C.A. de Kam, presenteerde tevens het nieuwe Jaarboek Overheidsfinanciën 2006.

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2006 (ISBN 9012111625) is te bestellen via de klantenservice van de de uitgever: Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EB Den Haag, tel. 070 - 3789880, fax 070 - 3789783, mail: Sdu@sdu.nl.

 

Seminar najaar 2005: In Holland staat een huis

De najaarsbijeenkomst 2005 heeft plaatsgevonden op 11 november 2005. Naar aanleiding van dit symposium is op 15 december jongstleden een nieuwe bundel 'In Holland staat een huis' overhandigd aan minister Winsemius van Vrom. De bundel maakt onderdeel uit van de serie Dreesforum en is voor EUR 25 te bestellen (klik hier). Op deze bijeenkomst stond het volkshuisvestingsbeleid ter discussie. Het debat concentreerde zich op fundamentele vragen betreffende de voor- en nadelen van marktwerking en de rol van de woningcorporaties.

 

Seminar voorjaar 2005: Belastingbeleid met toekomst? 

De voorjaarsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 27 mei 2005 in Den Haag. Een bundel in de serie Dreesforum over het thema van deze bijeenkomst heet 'De Vlaktaks' en is voor EUR 25 te bestellen (klik hier).

 

Seminar najaar 2004: Risico's van gemeenten 

De najaarsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 september 2004 in het Stadhuis van Den Haag. Aan de hand van drie workshops is gediscussieërd over financiële risico's voor gemeenten. De volgende thema's stonden tijdens de workshops centraal: Tussen markt en overheid: grondbedrijf als publiek-private onderneming, Risico’s Wet Werk en Bijstand en Gemeentelijke belastingen: probleem of oplossing? De dag sloot af met een forumdiscussie met actieve inbreng uit de zaal.


Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

21-4-2017 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>