Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Dreesforum

De serie Dreesforum wijdt kritische studies aan vraagstukken op het gebied van de openbare financiën en de gevolgen van het financiële overheidsbeleid voor burgers en bedrijven. Met behulp van steeds wisselende auteurs wordt geprobeerd een evenwichtig beeld te scheppen van de meningsvorming op het gebied van controversiële vraagstukken. De serie Dreesforum wordt in eigen beheer uitgebracht. U kunt de boeken raaplegen via (gratis) pdf.


Tot nu toe zijn in deze reeks zes delen verschenen:

 

1. The Visible Hand. Ondernemingsbestuur in Nederland. Deze publicatie is gebaseerd op een Dreesseminar in 2003 met als thema “corporate governance”.


2. De Vlaktaks. Naar een uniform tarief voor de inkomstenbelasting. Deze publicatie is gebaseerd op een Dreesseminar in 2005 met als thema de vennootschapsbelasting en de vlaktaks.


3. In Holland staat een huis. Het volkshuisvestingsbeleid op een kruispunt. Deze publicatie is gebaseerd op een Dreesseminar in 2006 met als thema het volkshuisvestingsbeleid in een veranderende samenleving. 

 

4. Miljardendans in Den HaagDit boek bevat kritische beschouwingen over de rapporten van de twintig ambtelijke werkgroepen die hebben uitgezocht hoe twintig procent valt te besparen op de overheidsuitgaven voor de zorg, het onderwijs, defensie, ontwikkelingssamenwerking en zo verder. Ook de voorstellen van de Studiecommissie Belastingstelsel worden kritisch besproken. Daarmee is dit boek een onmisbare handleiding bij de brede maatschappelijke discussie die de komende jaren wordt gevoerd over alle plannen om te snijden in de overheidsuitgaven en om onze belastingen te hervormen.

 

5. Zorg verzekerd? Naar houdbare financiering voor de gezondheidszorg.

Dit boek belicht oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Voor- en nadelen van denkbare maatregelen om de uitgavengroei te beheersen – doelmatiger werken, tariefingrepen, hogere eigen betalingen, een kleiner verzekerd pakket – worden belicht. Burgers en door hen gekozen politici beslissen uiteindelijk welke zorg collectief verzekerd is. Zorg verzekerd? laat zien welke afwegingen daarbij aan de orde zijn. 

 

6. Onzekere zekerheden. De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025.

Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou dit stelsel zich in de komende tien tot vijftien jaar kunnen ontwikkelen? Deze vragen komen uitgebreid aan bod in deze zesde uitgave in de reeks Dreesforum.