Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2014

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

De twaalfde aflevering van het door de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën gepubliceerde jaarboek overheidsfinanciën houdt het financieel-economische beleid van de overheid kritisch tegen het licht. De ingrijpende gevolgen van de grote recessie voor de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën vormen daarbij de rode draad. Het openingshoofdstuk schetst de gang van zaken in de nationale economie, en doet uit de doeken hoe het structurele begrotingssaldo wordt geraamd en wat de economische theorie te zeggen heeft over de optimale omvang van de collectieve sector. De stand van de overheidsfinanciën en het sterk gegroeide beroep op de sociale zekerheid door werkloosheid en vergrijzing worden behandeld in het tweede hoofdstuk. Via de overheveling van zorgvoorzieningen en de jeugdzorg naar de gemeenten denkt het kabinet meer dan anderhalf miljard euro te kunnen besparen. Lokale overheden krijgen ook nieuwe taken bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen. Deze decentralisaties in het sociale domein worden kritisch besproken in het derde en het vierde hoofdstuk. Het kabinetsbeleid leidt tot een sterke daling van de apparaatsuitgaven van de rijksoverheid. Onzeker is of de beoogde vermindering van die uitgaven zal slagen en welke gevolgen er zijn voor het dienstbetoon (hoofdstuk 5). Het zesde hoofdstuk laat de doorwerking zien van de sterk toegenomen Europese coördinatie van het economische beleid en van het begrotingsbeleid van de lidstaten. Het slothoofdstuk licht toe hoe aangescherpte regulering en een effectiever toezicht kunnen bijdragen aan een stabieler bankwezen, om langs deze weg de kans op toekomstige financiële crises kleiner te maken.

 

 

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

 

Woord vooraf (pdf)

Voornaamste bevindingen
Auteurs
Afkortingen

 

1 De Nederlandse economie(pdf)

J.H.M. Donders

 

2 Overheidsfinanciën en sociale zekerheid (pdf) (pdf)  (pdf)

C.A. de Kam

 

3 Gezondheidszorg (pdf)  (pdf(pdf)(pdf)

E.J. Pommer en A.G.J. van der Torre

 

Bijlage: Nieuwe cijfers over overheveling budget zorg thuis (pdf)  

 

4 Drie decentralisaties in het sociale domein (pdf)

G.A. van Nijendaal

           

5 Overheid: personeel en organisatie (pdf)

C.A. de Kam en P.J.M. Wilms

 

6 Europese coördinatie van economisch beleid en begrotingsbeleid (pdf)

D. Balestra, C.P.S. van Duin en W.M. Masselink

 

7 Gaan betere regulering en beter toezicht bijdragen aan een stabieler bankwezen? (pdf)

W.W. Boonstra en Y.B. de Vries