Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Auteursinstructie

We verzoeken de auteurs rekening te houden met de onderstaande ‘instructies’.

 

Aanleveren kopij

Tekst graag aanleveren als Wordbestand bij de eindredacteuren van het Tijdschrift voor Openbare Financiën op het volgende e-mailadres: redactieTvOF@wimdreesstichting.nl.

Wij verzoeken auteurs om teksten zo veel mogelijk ‘plat’ te houden, dat wil zeggen om geen automatische opmaakprofielen te gebruiken. Figuren graag separaat aanleveren als Excelbestand (onderliggende cijfers bijleveren: de eindredactie probeert alle figuren in het tijdschrift op dezelfde wijze op te maken).  

 

Beoordelingsprocedure

De eindredacteuren beoordelen of een artikel, na mogelijke aanpassingen, in aanmerking kan komen voor plaatsing in het tijdschrift. Wanneer zij menen dat dit niet het geval is, berichten zij dat (met een toelichting) aan de auteur(s). In het andere geval wordt het artikel voorgelegd aan een referent. Deze referent beoordeelt het artikel en motiveert dat schriftelijk. Het rapport van de referent levert inhoudelijk commentaar bij het artikel en bevat – voor zover daartoe aanleiding bestaat – suggesties die tot verbeteringen kunnen leiden. De eindredacteuren sturen het rapport van de referent naar de auteur(s), zonder vermelding van de naam van de referent. Nadat de eindredacteuren het door de auteur(s) aangepaste artikel hebben ontvangen, redigeren zij dit en passen ze het eventueel aan, zodat wordt voldaan aan de conventies van het tijdschrift.

 

Omvang artikel

Wij verzoeken auteurs om te streven naar een hoofdtekst met een omvang van 750 tot 4.000 woorden. Een artikel kan daarnaast grafieken, tabellen en een literatuurlijst bevatten.

 

Opbouw artikel

Plaats de naam (namen) van de auteur(s) onder de titel van het artikel. De auteurs worden met initialen en achternaam genoemd. Plaats de naam (namen) ook onder het artikel; maak daarbij gebruik van de voornaam/voornamen. Graag de auteursgegevens (affiliatie, functie) en eventuele dankbetuigingen in een noot (*) aan het eind van het artikel opnemen.

Lever een Nederlandstalige samenvatting mee van circa 150-200 woorden; zij gaat vooraf aan de hoofdtekst van het artikel. Voeg ook enkele trefwoorden toe.

De tekst graag onderverdelen in alinea’s. De eerste regel van een alinea springt in. Dit geldt niet voor de eerste regel van een alinea die direct op een figuur of tabel volgt.

De onderdelen (onze aanduiding van paragrafen) krijgen een nummer en een titel. In een lang onderdeel kunnen tussenkopjes worden aangebracht, door na een witregel een titel (cursief) te plaatsen (een tussenkop springt niet in; de daarop volgende regel doet dat wel).

Graag gebruikmaken van voetnoten, die onderaan de desbetreffende bladzijde worden geplaatst.

 

Spelling en stijl

 • Hanteer de officiële spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (het ‘Groene Boekje’).
 • De woorden ‘procent’ en ‘procentpunt’ schrijven we voluit.
 • De woorden ‘miljoen’ en ‘miljard’ schrijven we voluit.
 • De getallen ‘één’ tot en met ‘tien’ worden in lopende tekst als woord geschreven; hetzelfde geldt voor de tientallen van ‘tien’ tot en met ‘honderd’. Alle andere getallen worden in lopende tekst als cijfer geschreven.
 • Concrete bedragen in euro worden als volgt geschreven: € 360.
 • Bedragen die uit vier cijfers of meer (voor het decimaalteken) bestaan, schrijven we met een puntje:  € 3.600,25.
 • Om de leesbaarheid te vergroten gebruiken we – in afwijking van de officiële spelling – leesstreepjes in woorden waarin klinkers op elkaar volgen. Voorbeelden: informatie-asymmetrie, hypotheekrente-aftrek.
 • Afkortingen worden zo veel mogelijk vermeden. Dus graag ‘bijvoorbeeld’ en ‘onder andere’ schrijven. De namen van instituten kunnen wel worden afgekort (bijvoorbeeld CBS, CPB en Ministerie van SZW). Bij het eerste gebruik van zo’n naam in de tekst wordt deze naam echter wel voluit geschreven.
 • Leestekens: in alle gevallen worden enkele aanhalingsteken gebruikt (‘zo dus’).
 • We verwijzen systematisch naar ‘de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw’ in plaats van ‘de jaren ’70, ’80 en ’90’.
 • We verwijzen naar ‘p. 90’ of ‘p. 90-93’  in plaats van ‘blz. 90’ of ‘blz. 90-93’.

 

Tabellen en figuren

Tabellen en figuren hebben een titel en een bronvermelding. Er kunnen ook noten in voorkomen. Die noten (a., b., enzovoort) graag boven de bronvermelding plaatsen. Tabellen en figuren worden doorlopend genummerd. Titels van tabellen en figuren graag cursief weergeven. Voeg bij figuren de cijfers waarop zij steunen.

 

Verkort verwijzen

Verwijzingen nemen we bij voorkeur in voetnoten op. Voorbeelden van zulke verwijzingen zijn:

 • Zie bijvoorbeeld  Caminada en De Kam (2007), p. 13-18.
 • Centraal Planbureau (2012), p. 5.
   

Geraadpleegde literatuur

In de litera­tuur­lijst graag alle aange­haalde wer­ken opnemen. De literatuur dient alfabetisch te worden gerangschikt op achter­naam van de (eerste) auteur of, indien geen auteur wordt genoemd, op de beginletter van de naam van de publicerende instelling. Voor artikelen is de citeerwijze: auteursnaam, jaartal van publicatie, titel artikel, naam tijdschrift (cursief), jaargang, nummer en relevante paginanummers. Voor boeken: auteursnaam, jaartal van publicatie, titel boek (cursief), plaats en uitgever. Van een auteur graag de voornaam of initialen vermelden, afhankelijk van de weergave van de auteursnaam in de desbetreffende publicatie. Het gebruik van hoofdletters in titels graag in overeenstemming laten zijn met wat valt aan te treffen boven het artikel of op de titelpagina van de publicatie. Enkele voorbeelden:

 

Allers, Maarten A. (2010), Gemeentelijke schaalvergroting

     levert geen geld op, Economisch Statistische Berichten, 95

     (4586), 341-342

Allers, M.A., en M.J. Fraanje (2011), Randstadprovincie of

      Infrastructuurautoriteit, in J.H.M. Donders en C.A. de Kam

      (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2011, Den Haag: Sdu

      Uitgevers, 103-118

Baarsma, Barbara, Carl Koopmans, en Jules Theeuwes

      (2010), Beleidseconomie. Een rationele onderbouwing van

        overheidsingrijpen, Amsterdam: Pallas Publications

Bos, Frits (2010), Fiscal decentralization in the Netherlands. History,

       current practice and economic theory, CPB Document 214, Den

       Haag: Centraal Planbureau

Centraal Planbureau (2010), Economische Verkenning 2011-

        2015, CPB Document 203, Den Haag: CPB 

 

 


Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

21-4-2017 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>